Generalforsamling 2022

Der er indkaldt til generalforsamling 2022, torsdag den 16. juni 2022 kl. 1900 på Tubæk Skyttecenter.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning for det foregående år til godkendelse.
  3. Forelæggelse af det netop afsluttede og reviderede regnskab til godkendelse. Eftersendes.
  4. Behandling af indkomne forslag.

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. april 2022 jf. vedtægterne

  1. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende regnskabsår til færdiggørelse og godkendelse. Se bilag 2
  2. Fastsættelse af konstantbeløb til udregning af baneleje, kontingent og indskud.
  3. Valg:

Alle valg sker i henhold til § 14.

Valg af formand, hvert andet år. Lige år. Michael Tarby Modtager genvalg.

Valg af næstformand 1, daglig ansvarlig for Musse Skyttecenter, hver andet år. Ulige år. Henrik Mikkelsen, Ikke på valg.

Valg af næstformand 2, daglig ansvarlig for Tubæk Skyttecenter, hver andet år. Lige år. Hasse Nielsen modtager genvalg.

Valg af Musse repræsentant hvert andet år. Lige år. Casper Olsen modtager genvalg.

Valg af Tubæk repræsentant hvert andet år. Ulige år. Kenneth Hansen Ikke på valg.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen hvert år.

Suppleant Tubæk

Suppleant Musse, bestyrelsen anbefaler Karina Mikkelsen Østlollands SKF.

Valg af revisor eller revisionsfirma i henhold til § 17 hvert år.

Bestyrelsen anbefaler Øernes Revision

Valg af 1 revisor suppleant, hvert år.  

9. Eventuelt

Generalforsamlingen 2021

Blev afholdt den 23. september i Tubæk.

Alt forløbet stille og roligt. Regnskaberne er godkendt, budgetterne ligeså. Der er lavet en vedtægtsændring, således at jagtforeninger kan optages i Skydebaneforeningen Storstrømmen.

Valg

Formand Michael Tarby genvalgt

1. Næstformand Henrik Mikkelsen genvalgt

2. Næstformand Hasse Nielsen genvalgt

Skytterepræsentant Kenneth Hansen genvalgt

Skytte repræsentant Casper Olsen valgt

Suppleant Tubæk: Vakant

Suppleant Musse: Karina Andersson Mikkelsen